Onderwijs ABCWet op het primair onderwijs (WPO)

De Wet op het primair onderwijs (WPO) bepaalt hoe het basisonderwijs in grote lijnen geregeld moet zijn. In 1998 is de WPO van kracht gegaan, samen met de Wet op de expertisecentra.

De WPO regelt niet alleen het reguliere basisonderwijs, maar ook het speciaal basisonderwijs. De WPO bestaat uit 189 artikelen, onder andere over de bekostiging van het openbare en bijzondere onderwijs. Er staan ook algemene zaken in, zoals de bevoegdheid van de leerkrachten, de kosten van het leerlingenvervoer en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De onderwijsinspectie gebruikt de WPO bij het inspecteren van de scholen.